માનવતાને મહેકાવીએ

કવિ  નરસિંહ મહેતાનું ભજન  વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએજે પીડ પરાઈ જાણે રે,પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન ન આણે રે….. માનવમાં માનવતા પ્રસરાવવાનું આ ઉતકૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. માનવ યોનિમાં અને પશુ કે ઈતર યોનિમાં પરમાત્માએ થોડો ભેદ રાખ્યો છે. માનવ યોનિમાં મનની શક્તિ, મનના સદ્ગુણો , મનનો વિવેક તેને ઈતર યોનિઓથી શ્રેષ્ઠ પુરવાર […]

Let’s celebrate humanity

Poet Narsingh Mehta’s bhajan: Vaishnava Jana, is he, who feels the pain of others, tries his best to be benevolent, but never be proud…. This is an excellent example of spreading humanity in human-beings. God has made some distinction between humans and animal or other species. The power of the mind, the virtues of the […]