પ્રેમ ગંગોત્રી

પ્રેમ એ માનવ જીવનનું અમૃત છે. માનવજીવનના બધા જ સદ્ગુણોની ગંગોત્રી છે. પરમાત્મા પ્રેમ સ્વરૂપ છે. જીવાત્માનો મૂળ સ્વભાવ પ્રેમ જ છે. પરંતુ વાતાવરણની વિકૃતિઓ તેના પ્રેમાળ સ્વભાવમાં અવરોધો ઉભા કરે છે. આત્મા એ પરમાત્માનો અંશ છે એટલે પરમની સૃષ્ટિના પ્રત્યેક જીવાત્માને પ્રેમ કરવાનો છે. પરમનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે શુભ થાઓ આ […]

Prem Gangotri

Love is the elixir of human life. It is the source of all the virtues of human life. God is the form of love. The original nature of the soul is love. But the perturbations of the environment create obstacles in its loving nature. Atma (Soul) is an element of God, so love every living […]