જીવનમાં સફળતા મેળવીએ

આપણી જીવન યાત્રાનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, આપણા દરેક નાના મોટા કાર્યક્ષેત્રમાં આપણને સફળતા મળે અને લોકહૃદય માં પ્રેમભર્યું સ્થાન મેળવવા સદ્ભાગી બનીએ, આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારા અનુભવગમ્ય સફળ જીવનના સૂત્રો આ પ્રમાણે છે. 1. સમયનું આયોજન અને સમય પાલન જરૂરી છે. લોક વિશ્વાસ સંપાદન કરવા માટે સમયનું શિસ્ત જરૂરી છે. 2. સાથી કર્મચારી સાથે […]

Let’s get success in life

May we experience overall development in our life, may we get success in every field, small and big, and may we be fortunate to make a loving place in the hearts of the people. To achieve such a success in life, here are some of the principles according to my experience: Planning of our time […]