સદગુરુદેવની આરતી
4840
page-template-default,page,page-id-4840,central-core-1.0.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

સદગુરુદેવની આરતી

જય સદગુરુ દેવા સ્વામિ જય સદગુરુ દેવા

તિમિરવિદારક  ધુતિધર, શિષ્ય કરત સેવા . . . . . . . . . . . . .  ૐ જય સદગુરુ દેવા

નામસ્મરણ તવ શુચિકર, નરેન્દ્ર ભયહારી . . . . . . . . . . . . . . સ્વામિ

નિત્ય – નિરંતર – નિર્ગુણ, સાત્વિક સુખકારી . . . . . . . . . . . . . ૐ જય સદગુરુ દેવા

વિષય – વિકાર – વિલયકર, ભક્ત હૃદયવાસી. . . . . . . . . . . . સ્વામિ

વેદમાતસુત વિભુવર, વિભુષિત સન્યાસી . . . . . . . . . . . . . .  ૐ જય સદગુરુ દેવા

સરલ સ્વભાવ સુકોમલ, સમદર્શી સંતા . . . . . . . . . . . . . . .  સ્વામિ

સુંદર સ્વરૂપ સુમંગલ, સુમિરત સુખકર્તા . . . . . . . . . . . . .   ૐ જય સદગુરુ દેવા

સદગુણ – સન્મતિદાતા, નાથ કૃપા કીજૈ . . . . . . . . . . . . . .  સ્વામિ

દુર્ગુણ – કુમતિહર્તા, આપ શરણ દીજૈ . . . . . . . . . . . . . . .   ૐ જય સદગુરુદેવા

વિષ્ણુ – વિરંચિ – શંકર, પાર નહિ પાવે . . . . . . . . . . . . . .  સ્વામિ

સોઈ સદગુરુ કૃપાસે, ‘મુંજ’ આરતી ગાવે . . . . . . . . . . . . . . ૐ જય સદગુરુ દેવા